Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Етичка дилема

Конфликт на интереси Култура на интегритет Моќ Само-набљудување Свесност

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-20

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА

Ниво на тешкотија

4/5

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-20

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА

Ниво на тешкотија

4/5
Оваа активност предлага реални сценарија од секојдневниот живот со цел да се подобрат вештините за одлучување на учесниците во контекст на конкурентните вредности. Стимулирајте ги учесниците да размислуваат за одговорноста за сопствениот избор во сложени ситуации
Оваа активност предлага реални сценарија од секојдневниот живот со цел да се подобрат вештините за одлучување на учесниците во контекст на конкурентните вредности. Стимулирајте ги учесниците да размислуваат за одговорноста за сопствениот избор во сложени ситуации

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

Поттикнување на учесниците да се замислат себеси соочени со конкретни дилеми и да размислуваат за последиците од нивните сопствени одлуки

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

15 години

МЕТОДИ

Kретивен пристап, Критичен пристап

ОПРЕМА

Пенкала, А4 хартија, пост-ин белешки, флипчарт (или дигитална презентација)

МАТЕРИЈАЛИ

Етичка дилема Преземете PDF

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

For an immersive experience of this topic, check out our Escape Game!

Instructions

 • Воведете ја етичката дилема (Види „Материјали“) избрана според карактеристиките на групата и презентирај го контекстот. Погрижете се да објасните дека некои избори може да доведат до крај на целата игра. Погрижете се да ја презентирате приказната чекор по чекор.
 • Секој учесник има неколку минути за размислување и индивидуално избира како да се однесува за секој чекор од дилемите
 • За секој чекор, замолете ги сите учесници да го споделат своето мислење и избор на пленум, поканувајќи ги да размислат за последиците од нивните одлуки
 • Побарајте од учесниците да запишат три збора за да ги сумираат нивните чувства, расудување и избори што се будат на секој чекор од етичката дилема (оваа последна точка има за цел да нагласи што се променило во нивниот ум за време и по активноста на етичката дилема)
Забелешка. Секогаш е неопходно да се поттикне пленарна дискусија со тоа што ќе се биде што е можно поинклузивен. Обрнете посебно внимание на групите со многу млади луѓе со потенцијално помала свесност (14-18 години) и не дозволувајте да бидат пасивни, особено при индивидуалната работа. За да се избегне оваа ситуација, можно е да им се дозволи да го прочитаат контекстот, ситуациите и прашањата и да ги прашаат дали го разбрале текстот, обидувајќи се да им ја олеснат концентрацијата при индивидуална работа.

POSSIBILE VARIATION

 1. Ако мислите дека е потребно, на самиот почеток, може да рефлектирате за концептите на доверена моќ, злоупотреба на моќ и конфликт на интереси со тоа што ќе побарате од учесниците да напишат три збора кои, според нивното мислење, ги дефинираат овие концепти на пост-ин белешки. Потоа, секој ги става по случаен избор белешките на флипчарт и групата дискутира за нив (наместо пост-инс и флипчарт, можно е да се користат алатки како „Ментиметар“ што им овозможува на младите да пишуваат зборови на своите паметни телефони и да ги испраќаат на екранот).
 2. За да се олесни учеството (особено на младите групи) можно е етичките дилеми да се претстават со како театарска активност. За да се направите тоа, потребно е претходно да се развие сценарио за различните улоги.

DIGITAL TOOLS

Доживејте етичка дилема преку оваа игра за бегство, предизвик за младите да се ангажираат на разигран начин! ТУКА
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

 • Воведете ја етичката дилема (Види „Материјали“) избрана според карактеристиките на групата и презентирај го контекстот. Погрижете се да објасните дека некои избори може да доведат до крај на целата игра. Погрижете се да ја презентирате приказната чекор по чекор.
 • Секој учесник има неколку минути за размислување и индивидуално избира како да се однесува за секој чекор од дилемите
 • За секој чекор, замолете ги сите учесници да го споделат своето мислење и избор на пленум, поканувајќи ги да размислат за последиците од нивните одлуки
 • Побарајте од учесниците да запишат три збора за да ги сумираат нивните чувства, расудување и избори што се будат на секој чекор од етичката дилема (оваа последна точка има за цел да нагласи што се променило во нивниот ум за време и по активноста на етичката дилема)
Забелешка. Секогаш е неопходно да се поттикне пленарна дискусија со тоа што ќе се биде што е можно поинклузивен. Обрнете посебно внимание на групите со многу млади луѓе со потенцијално помала свесност (14-18 години) и не дозволувајте да бидат пасивни, особено при индивидуалната работа. За да се избегне оваа ситуација, можно е да им се дозволи да го прочитаат контекстот, ситуациите и прашањата и да ги прашаат дали го разбрале текстот, обидувајќи се да им ја олеснат концентрацијата при индивидуална работа.

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

 1. Ако мислите дека е потребно, на самиот почеток, може да рефлектирате за концептите на доверена моќ, злоупотреба на моќ и конфликт на интереси со тоа што ќе побарате од учесниците да напишат три збора кои, според нивното мислење, ги дефинираат овие концепти на пост-ин белешки. Потоа, секој ги става по случаен избор белешките на флипчарт и групата дискутира за нив (наместо пост-инс и флипчарт, можно е да се користат алатки како „Ментиметар“ што им овозможува на младите да пишуваат зборови на своите паметни телефони и да ги испраќаат на екранот).
 2. За да се олесни учеството (особено на младите групи) можно е етичките дилеми да се претстават со како театарска активност. За да се направите тоа, потребно е претходно да се развие сценарио за различните улоги.

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

Доживејте етичка дилема преку оваа игра за бегство, предизвик за младите да се ангажираат на разигран начин! ТУКА
Momo — More Monitoring Action in the EU