Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Најдете го прашањето кое не припаѓа!

Мониторинг на општото добро Мониторинг прашање Учење

ВРЕМЕ

90 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА

Ниво на тешкотија

3/5

ВРЕМЕ

90 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА

Ниво на тешкотија

3/5
Оваа активност има две фази: една поразиграна која помага да се разбере разликата помеѓу „реторички“, „обвинувачки“ или „добри“ прашања и втора посветена на размислување за прашањата формулирани во активностите.
Оваа активност има две фази: една поразиграна која помага да се разбере разликата помеѓу „реторички“, „обвинувачки“ или „добри“ прашања и втора посветена на размислување за прашањата формулирани во активностите.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

Сознание како да се разликуваат реторички и обвинувачки прашања од „добрите“ прашања.

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

15 години

МЕТОДИ

периодична дебата, пропцес на носење на одлуки

ОПРЕМА

листа со примери на „реторички“ (.R) „обвинувачки“ (A) или „добри“ (G) прашања, кутија за распределба на прашањата, картички со напишани примери

МАТЕРИЈАЛИ

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

За работа на оваа тема, проверете ја нашата игра за бегство!

Instructions

Фаза 1: Разбирање на различни типови прашања (45 мин.)
 • Подгответе онолку картички колку што има учесници. Напишете по едно прашање на секое од нив (Видете „Материјали“). Ставете ги сите хартии во кутија така што секој учесник ќе избере по еден случајно. Дајте минута за сите да размислат за прашањето што го избрале. Потоа, поканете ги учесниците да шетаат низ просторот (5 мин).
 • Побарајте од учесниците да формираат парови. Тие меѓусебно си ги читаат своите прашања и преку размена и споредување идеи треба да се обидат да откријат дали се прашањата R, G или и A. Дајте најмалку две минути за размена на идеи. Следно, замолете ги учесниците да формираат нови парови и да го повторат процесот (20 мин).
 • Откако секој ќе разговара со неколку луѓе, поканете ги учесниците да се соберат со луѓето за кои мислат дека имаат ист тип на прашања. На крајот од овој процес, треба да се појават три групи, што одговараат на секој тип на прашање (A), (R) или (G) (5 мин.)
 • Секоја група е поканета да ги анализира прашањата што ги има, обидувајќи се да идентификува заеднички карактеристики (15 мин).
 • Фаза 2: Пленарна сесија (45 минути)
 • Поканете ги учесниците да формираат круг и да го читаат, едно по едно, секое прашање до целата група, оправдувајќи зошто спаѓа во избраната категорија. Заедно со групата, проверувате дали овој избор е точен или не. Во двата случаи, објаснете зошто прашањето спаѓа во таа категорија или не (30 мин).
 • Во случај на „реторички“ или „обвинувачки“ прашања, замолете ја целата група, каде е можно, да ги преформулира за да ги направи „добри“ (15 мин.).

POSSIBILE VARIATION

“Оваа активност можете да ја поврзете со активноста „Добро прашање е…“, прикажувајќи ѝ на целата група табла што ги прикажува 8-те критериуми за „добро прашање“. Учесниците сега треба да бидат уште поспособни да идентификуваат дали се присутни „реторички“ или „обвинувачки“ прашања, а потоа да се обидат да ги преформулираат како „добри“ прашања ако е можно, или да ги отфрлат ако не е. Оваа активност може да се направи и во цела група, каде што картичките им се делат на учесниците кои седат во круг и процесот на размислување и дебата се одвива на пленум.”

DIGITAL TOOLS

За да ја спроведете оваа активност со едноставна и ефикасна дигитална алатка кликнете ТУКА!
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

Фаза 1: Разбирање на различни типови прашања (45 мин.)
 • Подгответе онолку картички колку што има учесници. Напишете по едно прашање на секое од нив (Видете „Материјали“). Ставете ги сите хартии во кутија така што секој учесник ќе избере по еден случајно. Дајте минута за сите да размислат за прашањето што го избрале. Потоа, поканете ги учесниците да шетаат низ просторот (5 мин).
 • Побарајте од учесниците да формираат парови. Тие меѓусебно си ги читаат своите прашања и преку размена и споредување идеи треба да се обидат да откријат дали се прашањата R, G или и A. Дајте најмалку две минути за размена на идеи. Следно, замолете ги учесниците да формираат нови парови и да го повторат процесот (20 мин).
 • Откако секој ќе разговара со неколку луѓе, поканете ги учесниците да се соберат со луѓето за кои мислат дека имаат ист тип на прашања. На крајот од овој процес, треба да се појават три групи, што одговараат на секој тип на прашање (A), (R) или (G) (5 мин.)
 • Секоја група е поканета да ги анализира прашањата што ги има, обидувајќи се да идентификува заеднички карактеристики (15 мин).
 • Фаза 2: Пленарна сесија (45 минути)
 • Поканете ги учесниците да формираат круг и да го читаат, едно по едно, секое прашање до целата група, оправдувајќи зошто спаѓа во избраната категорија. Заедно со групата, проверувате дали овој избор е точен или не. Во двата случаи, објаснете зошто прашањето спаѓа во таа категорија или не (30 мин).
 • Во случај на „реторички“ или „обвинувачки“ прашања, замолете ја целата група, каде е можно, да ги преформулира за да ги направи „добри“ (15 мин.).

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

“Оваа активност можете да ја поврзете со активноста „Добро прашање е…“, прикажувајќи ѝ на целата група табла што ги прикажува 8-те критериуми за „добро прашање“. Учесниците сега треба да бидат уште поспособни да идентификуваат дали се присутни „реторички“ или „обвинувачки“ прашања, а потоа да се обидат да ги преформулираат како „добри“ прашања ако е можно, или да ги отфрлат ако не е. Оваа активност може да се направи и во цела група, каде што картичките им се делат на учесниците кои седат во круг и процесот на размислување и дебата се одвива на пленум.”

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

За да ја спроведете оваа активност со едноставна и ефикасна дигитална алатка кликнете ТУКА!
Momo — More Monitoring Action in the EU