Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Поделба на улоги за кампања за акција

Ангажман Кампања Мониторинг заедница Мониторинг на општото добро

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

4/5

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

4/5
Оваа активност ѝ овозможува на групата подобро да ги дефинира и да ги подели улогите за најдобро да ги одрази вештините на поединечните учесници. За некои групи каде што поделбата на улогите е автоматска, оваа активност може да биде излишна.
Оваа активност ѝ овозможува на групата подобро да ги дефинира и да ги подели улогите за најдобро да ги одрази вештините на поединечните учесници. За некои групи каде што поделбата на улогите е автоматска, оваа активност може да биде излишна.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

Поделба на улогите на учесниците

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

18 години

МЕТОДИ

едноминутен документ, пристап на консензус

ОПРЕМА

маркери, хартија А4, постери, лаптоп или таблет, видео проектор за споделување на информативниот лист

МАТЕРИЈАЛИ

не е предвидено

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

За работа на оваа тема, проверете ја нашата игра за бегство!

Instructions

 • Побарајте од секој учесник да размисли за веќе планираните идни активности или за оние што заедницата би сакала да ги планира. Замолете ги сите да ги забележат овие активности на хартија А4 (10 мин).
 • Поделете ги учесниците во групи и побарајте од секој член од групата да сподели што напишал на својот лист. Потоа треба да разговараат за тоа со групата за да се постигне заеднички консензус за минатите, тековните и идните активности (20 мин.);
 • Побарајте од секоја група да се обиде на постер да ги дефинира минималните карактеристики и вештини потребни на мониторинг заедницата која сака да ги спроведе тие активности (20 мин.);
 • Потоа, секоја група накратко го презентира својот постер на другите учесници, давајќи простор за нивни предлози или критики и ажурирајќи го постерот по потреба (20 мин.);
 • Напишете ја секоја идентификувана улога на различна хартија А4 и поставете ја на различни места од просторијата и поканете ги учесниците да се движат наоколу и внимателно да ги читаат, застанувајќи блиску до постерот со улогата која бара вештини што мислат дека ги имаат (10 мин.) .
Забелешка: Ако се покаже дека групите се небалансирани, побарајте од учесниците да размислат дали нивните вештини можат да бидат корисни за други улоги и поканете ги да се репозиционираат.

POSSIBILE VARIATION

не е предвидено

DIGITAL TOOLS

Digital tools you can consider:

 • Ако работите онлајн, користете алатка за видео конференции како Zoom, или која било друга платформа која поддржува онлајн состаноци, но и соби за работа.

 • За време на состанокот користете онлајн платформа за табла за соработка како Miro или Jamboard (каде секој учесник може да има посветен простор/страница за поединечните одговори со лепливи белешки).
 • Истите онлајн платформи за соработка, Jamboard и/или Miroможе да се користат за фаза 3, дозволувајќи и на секоја група да ги идентификува минималните карактеристики и вештини потребни за заедницата за следење во постер, презентирајќи го постерот на другите;
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

 • Побарајте од секој учесник да размисли за веќе планираните идни активности или за оние што заедницата би сакала да ги планира. Замолете ги сите да ги забележат овие активности на хартија А4 (10 мин).
 • Поделете ги учесниците во групи и побарајте од секој член од групата да сподели што напишал на својот лист. Потоа треба да разговараат за тоа со групата за да се постигне заеднички консензус за минатите, тековните и идните активности (20 мин.);
 • Побарајте од секоја група да се обиде на постер да ги дефинира минималните карактеристики и вештини потребни на мониторинг заедницата која сака да ги спроведе тие активности (20 мин.);
 • Потоа, секоја група накратко го презентира својот постер на другите учесници, давајќи простор за нивни предлози или критики и ажурирајќи го постерот по потреба (20 мин.);
 • Напишете ја секоја идентификувана улога на различна хартија А4 и поставете ја на различни места од просторијата и поканете ги учесниците да се движат наоколу и внимателно да ги читаат, застанувајќи блиску до постерот со улогата која бара вештини што мислат дека ги имаат (10 мин.) .
Забелешка: Ако се покаже дека групите се небалансирани, побарајте од учесниците да размислат дали нивните вештини можат да бидат корисни за други улоги и поканете ги да се репозиционираат.

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

не е предвидено

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

Digital tools you can consider:

 • Ако работите онлајн, користете алатка за видео конференции како Zoom, или која било друга платформа која поддржува онлајн состаноци, но и соби за работа.

 • За време на состанокот користете онлајн платформа за табла за соработка како Miro или Jamboard (каде секој учесник може да има посветен простор/страница за поединечните одговори со лепливи белешки).
 • Истите онлајн платформи за соработка, Jamboard и/или Miroможе да се користат за фаза 3, дозволувајќи и на секоја група да ги идентификува минималните карактеристики и вештини потребни за заедницата за следење во постер, презентирајќи го постерот на другите;
Momo — More Monitoring Action in the EU