Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Најдете ги податоците

Ангажман Мониторинг на општото добро Отворени податоци Собирање на податоци

ВРЕМЕ

2 часа

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

5/5

ВРЕМЕ

2 часа

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

5/5
Оваа активност е игра за бура на идеи заснована на тимска работа. Нуди можност за идентификување на различните актери и институции кои учесниците би сакале да ги следат и да знаат каков тип на податоци можат да соберат од овие различни извори.
Оваа активност е игра за бура на идеи заснована на тимска работа. Нуди можност за идентификување на различните актери и институции кои учесниците би сакале да ги следат и да знаат каков тип на податоци можат да соберат од овие различни извори.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

Идентификувањето на различните извори, актери и институции може да биде корисно за активностите за следење на групата

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

18 години

МЕТОДИ

Бура на идеи, тимска работа

ОПРЕМА

лаптоп за секоја група, споделени табели за собирање податоци, видео проектор, постери, маркери, пенкала, хартија

МАТЕРИЈАЛИ

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

За работа на оваа тема, проверете ја нашата игра за бегство!

Instructions

 • Поделете ги учесниците во групи и замолете ги да запишат на хартија едно име на можен извор, актер и институција што може да послужи како основа за започнување со собирање на податоци (5 мин.)
 • Соберете ги хартиите и наредете ги на ѕид, внимавајќи да ги отстраните дупликатите. На пленарната сесија, секоја група го презентира изворот/актерот/институцијата што ја напишала, обидувајќи се да објасни зошто мислат дека се важни. Потоа оставете време за дебата и размислување, каде што изворите/актерите/институциите може да се менуваат, избришат или додадат (20 мин.)
 • Поделете ги учесниците во нови групи, внимавајќи да ги балансирате нивните вештини и дајте им ја табелата за собирање податоци, по можност во дигитален и споделен формат (Видете „Материјали“)
 • Случајно доделете ги изворите што треба да се проверат и проверете дали секоја група има пристап до дигитален уред (по можност компјутер или таблет) (40 мин.)
 • На крајот од оваа истражувачка фаза, на пленарна сесија, секоја група ги презентира резултатите од своето истражување, со видео проектор. Тие треба да се погрижат да ги спомнат сите тешкотии со кои се соочиле во нивната работа (30 мин.)
 • Спојте ги сите табели во колективна и отворете дебата за квалитетот и квантитетот на пронајдените податоци поставувајќи ги следниве прашања (30 мин):
 • а. По првото пребарување, дали ви требаа дополнителни податоци? Зошто?
  б. Дали има некои конкретни податоци кои сметате дека се неопходни, а не сте успеале да ги најдете?
 • Доколку групата не е задоволна од досега собраните податоци, продолжете со фазата „барање податоци“, поканувајќи ги да размислат за тоа какви активности можат да спроведат за да најдат повеќе информации (20 мин.).
За развивање на оваа активност, се повикуваме на наредните активности.

POSSIBILE VARIATION

не е предвидено

DIGITAL TOOLS

 1. Ако работите онлајн, користете алатка за видео конференции како Zoom, или која било друга платформа која поддржува онлајн состаноци, но и соби за пробивање.
 2. Доколку е потребно користете Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive или која било друга услуга во облак за споделување на табелите со претходно избрани податоци во дигитален формат (word, excel, ppt) . Ова ќе им овозможи на корисниците да вметнуваат податоци, дигитални извори и линкови, како и да ги истражат податоциѕе доставени од други извори, што ќе доведе до информирано донесување одлуки.
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

 • Поделете ги учесниците во групи и замолете ги да запишат на хартија едно име на можен извор, актер и институција што може да послужи како основа за започнување со собирање на податоци (5 мин.)
 • Соберете ги хартиите и наредете ги на ѕид, внимавајќи да ги отстраните дупликатите. На пленарната сесија, секоја група го презентира изворот/актерот/институцијата што ја напишала, обидувајќи се да објасни зошто мислат дека се важни. Потоа оставете време за дебата и размислување, каде што изворите/актерите/институциите може да се менуваат, избришат или додадат (20 мин.)
 • Поделете ги учесниците во нови групи, внимавајќи да ги балансирате нивните вештини и дајте им ја табелата за собирање податоци, по можност во дигитален и споделен формат (Видете „Материјали“)
 • Случајно доделете ги изворите што треба да се проверат и проверете дали секоја група има пристап до дигитален уред (по можност компјутер или таблет) (40 мин.)
 • На крајот од оваа истражувачка фаза, на пленарна сесија, секоја група ги презентира резултатите од своето истражување, со видео проектор. Тие треба да се погрижат да ги спомнат сите тешкотии со кои се соочиле во нивната работа (30 мин.)
 • Спојте ги сите табели во колективна и отворете дебата за квалитетот и квантитетот на пронајдените податоци поставувајќи ги следниве прашања (30 мин):
 • а. По првото пребарување, дали ви требаа дополнителни податоци? Зошто?
  б. Дали има некои конкретни податоци кои сметате дека се неопходни, а не сте успеале да ги најдете?
 • Доколку групата не е задоволна од досега собраните податоци, продолжете со фазата „барање податоци“, поканувајќи ги да размислат за тоа какви активности можат да спроведат за да најдат повеќе информации (20 мин.).
За развивање на оваа активност, се повикуваме на наредните активности.

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

не е предвидено

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

 1. Ако работите онлајн, користете алатка за видео конференции како Zoom, или која било друга платформа која поддржува онлајн состаноци, но и соби за пробивање.
 2. Доколку е потребно користете Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive или која било друга услуга во облак за споделување на табелите со претходно избрани податоци во дигитален формат (word, excel, ppt) . Ова ќе им овозможи на корисниците да вметнуваат податоци, дигитални извори и линкови, како и да ги истражат податоциѕе доставени од други извори, што ќе доведе до информирано донесување одлуки.
Momo — More Monitoring Action in the EU