Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ, АКО…

Агенција Моќ Општествена доверба Само-набљудување Свесност

ВРЕМЕ

30 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-25

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

НЕ

Ниво на тешкотија

3/5

ВРЕМЕ

30 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-25

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

НЕ

Ниво на тешкотија

3/5
Лошата администрација и корупцијата можат да влијаат на нашиот секојдневен живот. Оваа активност им помага на учесниците да ја разберат личната моќ што секој од нас ја има врз менувањето на реалноста.
Лошата администрација и корупцијата можат да влијаат на нашиот секојдневен живот. Оваа активност им помага на учесниците да ја разберат личната моќ што секој од нас ја има врз менувањето на реалноста.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

 • Покажување како злоупотребата и корупцијата можат да влијаат на нашиот секојдневен живот.
 • Разбирање како нашите избори можат да ги олеснат или спречат овие феномени: кој и да сте, важно е да можете да препознаете која е вистинската работа што треба да се направи

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

15 години

МЕТОДИ

Бура на идеи, тимска работа

ОПРЕМА

две приказни

МАТЕРИЈАЛИ

две приказни Преземете PDF

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

не е предвидено

Instructions

 • Прочитајте ги двете приказни претставени од гледна точка на три различни актери (Види „Материјали“): носител на општ интерес (главната); јавниот службеник на кој налогодавачот му го доверува исполнувањето на потребите (застапникот); друго лице кое може да има корист од одлуките на јавниот службеник (трето лице). Во првата приказна ќе има корупција, а во втората нема. Секоја приказна е сумирана со три текстуални пораки (15 мин.)
 • Дискутирајте ги приказните во мали групи (15 мин.)

POSSIBILE VARIATION

Замислете и напишете две слични приказни од три различни перспективи (поединец кој има потреба од јавна услуга; јавен службеник задолжен да ја обезбеди; поединец кој има интерес да влијае на одлуките на јавниот службеник) со локација:
 • болница
 • училиште
 • трибунал
 • Во една приказна, се врши несоодветно влијание врз одлуките на јавниот службеник. Во другата приказна, јавниот службеник ги исполнува своите должности и ја обезбедува непристрасно и ефективно јавната услуга.

DIGITAL TOOLS

не е предвидено
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

 • Прочитајте ги двете приказни претставени од гледна точка на три различни актери (Види „Материјали“): носител на општ интерес (главната); јавниот службеник на кој налогодавачот му го доверува исполнувањето на потребите (застапникот); друго лице кое може да има корист од одлуките на јавниот службеник (трето лице). Во првата приказна ќе има корупција, а во втората нема. Секоја приказна е сумирана со три текстуални пораки (15 мин.)
 • Дискутирајте ги приказните во мали групи (15 мин.)

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

Замислете и напишете две слични приказни од три различни перспективи (поединец кој има потреба од јавна услуга; јавен службеник задолжен да ја обезбеди; поединец кој има интерес да влијае на одлуките на јавниот службеник) со локација:
 • болница
 • училиште
 • трибунал
 • Во една приказна, се врши несоодветно влијание врз одлуките на јавниот службеник. Во другата приказна, јавниот службеник ги исполнува своите должности и ја обезбедува непристрасно и ефективно јавната услуга.

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

не е предвидено
Momo — More Monitoring Action in the EU