Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Дефинирајте го вашиот идентитет

Мониторинг заедница Мониторинг на општото добро Овластување Свесност

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

НЕ

Ниво на тешкотија

1/5

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

НЕ

Ниво на тешкотија

1/5
Оваа активност има за цел да го дефинира идентитетот на заедницата. Создавањето групен идентитет е од суштинско значење за одржување на ангажманот и чувството на припадност, врз основа на споделено име и лого.
Оваа активност има за цел да го дефинира идентитетот на заедницата. Создавањето групен идентитет е од суштинско значење за одржување на ангажманот и чувството на припадност, врз основа на споделено име и лого.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

Генерирање на групен идентитет со креирање име и лого за заедницата

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

13 години

МЕТОДИ

Бура на идеи, колективна креација

ОПРЕМА

картони, белешки, пенкала, маркери, постери, бои, компјутери

МАТЕРИЈАЛИ

не е предвидено

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

За работа на оваа тема, проверете ја нашата игра за бегство!

Instructions

Избор на име (90 минути)
 • Учесниците да смислат 1 до 3 зборови или концепти кои според нив ја симболизираат групата и да го напишат секој од нив на пост-ин. Потоа соберете ги сите белешки и ставете ги на подот, користејќи го целиот расположлив простор (5 мин).
 • Поканете ги учесниците да шетаат низ просторот и да ги прочитаат сите предлози во тишина. Секој учесник треба да гласа за 1 до 3 максимум предлози, со цртање знак на белешката. Пребројте ги гласовите и напишете ги десетте најгласани предлози на флипчарт (10 мин.)
 • Прочитајте ги сите предлози, прашувајќи ја групата дали има прашања или коментари. Ако се појават прашања за значењето на предлогот, лицето кое првично го напишало е покането да го разјасни своето разбирање за зборот или концептот (10-15 мин.)
 • Поканете ги учесниците да ги преформулираат предлозите, доколку е потребно: тоа може да се направи со менување зборови, спојување на неколку зборови, создавање нови предлози итн. Ако се појават нови предлози кои се општо прифатени од групата, напишете ги на таблата (15- 20 мин).
 • Забелешка: Во оваа фаза, мора да се обидете да ја насочите групата да создаде нови предлози кои поврзуваат повеќе од еден од предложените концепти, поттикнувајќи создавање на посложени значења.
 • Откако ќе ги разјасните и преформулирате предлозите, побарајте од учесниците да гласаат за нивниот омилен предлог; секој учесник гласа само еднаш со кревање рака. На флипчартот напишете го бројот на гласови за секој предлог. За име на заедницата ќе биде избран предлогот со најмногу гласови. Во случај на нерешени, процесот на гласање се повторува само со предлозите со ист број гласови (10 мин.)
 • За да се заврши оваа фаза, групата стои во круг, се држи за раце и заедно го извикуваат избраното име пет пати (5 мин.)

POSSIBILE VARIATION

Создавање колективен симбол: Овде можете да најдете три можни начини за креирање на конечното лого на заедницата. Младинскиот работник може да одлучи кој најдобро одговара на потребите и способностите на групата. Овие опции се погодни за групи млади луѓе кои, откако ги следеа чекорите предложени во овој водич, создадоа заедница. Процесот на креирање лого може да се сфати и како активност посветена на зајакнување на колективниот идентитет. Во овој случај, логото не треба да ги исполнува вообичаено потребните стандарди за графички критериуми. Забележете дека за мониторинг на заедниците кои сакаат да спроведат долгорочни јавни акции, треба да се распредели специфичен тим со искусни луѓе за графичкиот дизајн.
  Опција 1: колективен нацрт (90 мин.) Препорачана активност само за создавање на групен идентитет.
 • Откако ќе се утврди името, учесниците треба да имаат јасна претстава за тоа што претставува нивната заедница. Оваа активност потоа може да се започне во круг, поканувајќи ги учесниците колективно да размислуваат. Секој може да размисли за елемент што мисли дека треба да се појави во логото (секој учесник не треба да предложи елемент).
 • Оние кои имаат предложено елементи се поканети да и објаснат на групата зошто ги предложиле, оставајќи простор за прашања од другите учесници. Доколку групата се согласи дека елементот е во склад со сликата на заедницата, тие може да го вклучат во идното лого.
 • Откако ќе се договорат сите елементи, целата група го црта логото на постер. Дајте доволно време за да разговарате и соодветно да го координирате проектот и да ги распределите задачите.
 • Опција 2: колективно лого (120 мин.) Препорачана активност и за создавање на групен идентитет и за надворешна комуникација
 • Овој процес е доста сличен на претходната опција. Наместо да им дозволи на сите да предлагаат елементи, со што се создава лого што може да изгледа како „мозаик; не треба да биде повеќе од четири). Ова сепак им остава можност на учесниците да предложат елементи, но тие потоа мора да бидат избрани од самата група. Ова ќе доведе до создавање на минималистичко и пофункционално лого, што ќе ги сумира чувствителноста на учесниците.
 • Опција 3: натпревар за логоа (120-150 мин.) Препорачана активност за групи чија главна цел е да комуницираат нанадвор.
 • Поделете ги учесниците во групи од 4 или 5 лица. Ако групата вклучува луѓе со претходни уметнички вештини, обидете се да ги поделите во различни групи. Секоја група има еден и пол час да размислува и да го дизајнира својот предлог за лого Забелешка: Запомнете дека целта на овој метод е да создаде нешто што може да се користи надворешно и затоа треба да претставува еден вид единство. Предлагаме максимум два елементи за составување на логото. Овие елементи треба да бидат репрезентативни за заедницата, а оваа претстава мора да биде видлива и визуелно и симболично.
 • Учесниците се среќаваат на пленарна седница. Секоја група го презентира својот предлог за лого и го објаснува, оставајќи простор за прашања за појаснување. Конечно, гласајте со кревање рака за да одлучите за конечното лого.
Забелешка: Доколку е потребно, елементите на различни предложени логоа може да се спојат заедно за да се создадат нови, за подобро да се претстават различните чувствителности.

DIGITAL TOOLS

не е предвидено
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

Избор на име (90 минути)
 • Учесниците да смислат 1 до 3 зборови или концепти кои според нив ја симболизираат групата и да го напишат секој од нив на пост-ин. Потоа соберете ги сите белешки и ставете ги на подот, користејќи го целиот расположлив простор (5 мин).
 • Поканете ги учесниците да шетаат низ просторот и да ги прочитаат сите предлози во тишина. Секој учесник треба да гласа за 1 до 3 максимум предлози, со цртање знак на белешката. Пребројте ги гласовите и напишете ги десетте најгласани предлози на флипчарт (10 мин.)
 • Прочитајте ги сите предлози, прашувајќи ја групата дали има прашања или коментари. Ако се појават прашања за значењето на предлогот, лицето кое првично го напишало е покането да го разјасни своето разбирање за зборот или концептот (10-15 мин.)
 • Поканете ги учесниците да ги преформулираат предлозите, доколку е потребно: тоа може да се направи со менување зборови, спојување на неколку зборови, создавање нови предлози итн. Ако се појават нови предлози кои се општо прифатени од групата, напишете ги на таблата (15- 20 мин).
 • Забелешка: Во оваа фаза, мора да се обидете да ја насочите групата да создаде нови предлози кои поврзуваат повеќе од еден од предложените концепти, поттикнувајќи создавање на посложени значења.
 • Откако ќе ги разјасните и преформулирате предлозите, побарајте од учесниците да гласаат за нивниот омилен предлог; секој учесник гласа само еднаш со кревање рака. На флипчартот напишете го бројот на гласови за секој предлог. За име на заедницата ќе биде избран предлогот со најмногу гласови. Во случај на нерешени, процесот на гласање се повторува само со предлозите со ист број гласови (10 мин.)
 • За да се заврши оваа фаза, групата стои во круг, се држи за раце и заедно го извикуваат избраното име пет пати (5 мин.)

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

Создавање колективен симбол: Овде можете да најдете три можни начини за креирање на конечното лого на заедницата. Младинскиот работник може да одлучи кој најдобро одговара на потребите и способностите на групата. Овие опции се погодни за групи млади луѓе кои, откако ги следеа чекорите предложени во овој водич, создадоа заедница. Процесот на креирање лого може да се сфати и како активност посветена на зајакнување на колективниот идентитет. Во овој случај, логото не треба да ги исполнува вообичаено потребните стандарди за графички критериуми. Забележете дека за мониторинг на заедниците кои сакаат да спроведат долгорочни јавни акции, треба да се распредели специфичен тим со искусни луѓе за графичкиот дизајн.
  Опција 1: колективен нацрт (90 мин.) Препорачана активност само за создавање на групен идентитет.
 • Откако ќе се утврди името, учесниците треба да имаат јасна претстава за тоа што претставува нивната заедница. Оваа активност потоа може да се започне во круг, поканувајќи ги учесниците колективно да размислуваат. Секој може да размисли за елемент што мисли дека треба да се појави во логото (секој учесник не треба да предложи елемент).
 • Оние кои имаат предложено елементи се поканети да и објаснат на групата зошто ги предложиле, оставајќи простор за прашања од другите учесници. Доколку групата се согласи дека елементот е во склад со сликата на заедницата, тие може да го вклучат во идното лого.
 • Откако ќе се договорат сите елементи, целата група го црта логото на постер. Дајте доволно време за да разговарате и соодветно да го координирате проектот и да ги распределите задачите.
 • Опција 2: колективно лого (120 мин.) Препорачана активност и за создавање на групен идентитет и за надворешна комуникација
 • Овој процес е доста сличен на претходната опција. Наместо да им дозволи на сите да предлагаат елементи, со што се создава лого што може да изгледа како „мозаик; не треба да биде повеќе од четири). Ова сепак им остава можност на учесниците да предложат елементи, но тие потоа мора да бидат избрани од самата група. Ова ќе доведе до создавање на минималистичко и пофункционално лого, што ќе ги сумира чувствителноста на учесниците.
 • Опција 3: натпревар за логоа (120-150 мин.) Препорачана активност за групи чија главна цел е да комуницираат нанадвор.
 • Поделете ги учесниците во групи од 4 или 5 лица. Ако групата вклучува луѓе со претходни уметнички вештини, обидете се да ги поделите во различни групи. Секоја група има еден и пол час да размислува и да го дизајнира својот предлог за лого Забелешка: Запомнете дека целта на овој метод е да создаде нешто што може да се користи надворешно и затоа треба да претставува еден вид единство. Предлагаме максимум два елементи за составување на логото. Овие елементи треба да бидат репрезентативни за заедницата, а оваа претстава мора да биде видлива и визуелно и симболично.
 • Учесниците се среќаваат на пленарна седница. Секоја група го презентира својот предлог за лого и го објаснува, оставајќи простор за прашања за појаснување. Конечно, гласајте со кревање рака за да одлучите за конечното лого.
Забелешка: Доколку е потребно, елементите на различни предложени логоа може да се спојат заедно за да се создадат нови, за подобро да се претстават различните чувствителности.

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

не е предвидено
Momo — More Monitoring Action in the EU