Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Чекор 7

Претворете ги граѓанските информации во прашања за мониторинг

Разбери

Треба да се формулира соодветно прашање за следење, следејќи го наивниот пристап на децата, кои прашуваат зошто се случуваат работите, во комбинација со методичниот пристап на пензионерите кога го следат напредокот на градилиштата.

Комбинирајќи ги овие два става, би можеле да потврдиме како дејствувањето на јавната администрација влијае на благосостојбата на заедницата, дали таа всушност ги постигнува (или не) нејзините основни цели и дали навистина ги зема предвид интересите на ранливите групи. Може да се постават какви било прашања ако се однесуваат на општото добро.

Искуство

Откако ќе ги погледнете информациите што сте ги собрале, може да се појават повеќе прашања, и секое е важно ако истото е поврзано со општото добро. Сепак, од суштинско значење е да се насочат младите да се префрлат од список на индивидуални прашања на список што го споделуваат сите во групата, за да му се даде колективно значење на овој процес.

Обидете се да ги насочите младите да пренесуваат „од информации на прашања“ секогаш имајќи ги предвид пронајдените информации (како и тие што недостасуваат), желбите и љубопитностите на учесниците, за да го фаворизираат својот интерес на овој пат. За подобро да се запознаете со концептот на прашања за следење, можете да ги натерате младите да практикуваат активност што истражува различни начини на поставување прашање, особено кога разговарате со јавните власти.

Делувај